Dåligt stöd för studenter som behöver amma

I mitten på mars föder Gabriella sitt första barn. Det betyder att hon behöver ta pauser för att amma när hon ska skriva sin sista tenta. Men när hon sökt råd och stöd hos universitetet om hur hon ska kunna genomföra tentan har hon möts av motstånd.
– Efter att ha fått nej till anpassning flera gånger frågade jag institutionen vad de tyckte jag skulle göra. De säger bara att jag ska ta studieuppehåll, vilket jag inte vill, och sen säger de nej till alla mina förslag.

FOTO: Felix Lidéri

“De hade i princip inte behövt göra någonting extra för mig. Jag hade kunnat gå ut efter någon timme och kolla om barnet behövde ammas, så hade jag kunnat sitta där i tio minuter med toavakten, som ändå skulle sitta där.”

– “Gabriella”, student och snart mamma

I Stockholms universitets "plan för lika rättigheter och möjligheter 2018" står det:
Sedan den 1 januari 2017 ska arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen även omfatta möjligheter att förena studier med föräldraskap. Till exempel kan det handla om att utse kontaktperson för studerande med föräldraansvar, hur undervisningen organiseras och när den förläggs, och om det finns särskilda behov när det gäller lokalerna.

Gabriella, som egentligen heter något annat, väntar barn i mars. Två veckor efter beräknat datum har hon sin sista salstenta innan hon i sommar tar sin examen. Därför såg hon till att redan i november försöka hitta en lösning för att kunna slutföra sina studier i tid.

– Jag föreslog först att jag kunde tenta av delar av kursen samtidigt med de som gick terminen innan men det gick inte. Men de sa att de skulle kolla upp möjligheterna att skriva den tidigare under terminen. Men efter att jag påmint dem fick jag nej på det förslaget. Sen bad jag om att få sitta i resursrummet vid ordinarie tenta eller omtentatillfället med lite förlängd tid för att gå ut och amma mitt barn som skulle passas av antingen mina föräldrar eller min sambo.

Även det förslaget fick Gabriella nej på med argumentet att den förlängda tentatiden skulle kräva resurser från universitetets sida. Då bad Gabriella om endast förlängda "toabesök" för amning, under ordinarie tentatid. Men trots att tentan, enligt institutionen, skulle vaktas av en extern toavakt då det inte fanns någon toalett i tentasalen, som skulle kunna vakta Gabriella under amningen valde man till slut att säga nej, den här gången motiverat av att man inte kunde garantera rättssäker examination, och upplyste om rätten till bibehållen plats vid studieuppehåll.

– De hade i princip inte behövt göra någonting extra för mig. Jag hade kunnat gå ut efter någon timme och kolla om barnet behövde ammas, så hade jag kunnat sitta där i tio minuter med toavakten, som ändå skulle sitta där. Nu får jag två tentatillfällen innan jag måste vänta till hösten. Alltså kommer jag kanske inte ha en examen om jag vill börja söka jobb efter sommaren.

– Det känns som att det blivit svårare för mig när jag gjort ”rätt”. När jag mådde illa tidigare i höstas på grund av graviditeten och bad min lärare om en plats på kanten i tentasalen inför en tenta fixade de istället resursrum. Även min uppsatshandledare har varit mer tillmötesgående. Vi har diskuterat olika sätt som ska möjliggöra att skriva uppsatsen hemifrån tillsammans med mitt barn. Men när jag gått vägen via institutionen har jag bara motarbetats.

Diskrimineringslagen syftar till att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Däremot anser SU inte att ”arbeta aktivt” innebär att direkt möjliggöra.

FOTO: Felix Lidéri

“Behöver du särskild anpassning under ett tentatillfälle som inte täcks in av diskrimineringslagen så landar beslutet på institutionen att avgöra vad som är lämpligt.”

– Parasto Rosencrantz, jämlikhetssamordnare på Studentavdelningen på SU

Man har tidigare pratat om att etablera en ”föräldrapolicy” för att ha riktlinjer i sitt agerande till studenter med föräldraansvar på SU. Någon sådan finns ännu inte, men enligt Parasto Rosencrantz, jämlikhetssamordnare på Studentavdelningen på SU, håller rådet för arbetsmiljö och lika villkor, RALV, på att diskutera frågan i syfte att tydliggöra diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder för utbildningsanordnare i förhållande till studentgruppen med barn.

Parasto Rosencrantz tycker det är svårt att kommentera just Gabriellas fall då det saknas lokala direktiv för både institutionerna och universitetet centralt att förhålla sig till, och diskrimineringslagen tar inte upp det specifika fallet med mammor som ammar.

– Behöver du särskild anpassning under ett tentatillfälle som inte täcks in av diskrimineringslagen så landar beslutet på institutionen att avgöra vad som är lämpligt. Det avgörande är om tillstånd är varaktigt. Har en student en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning kan det finnas juridiska krav att göra tillgänglighetsanpassningar som till exempel anpassa examinationstiden. I annat fall vid en situation som till exempel benbrott eller sjukdom får studenten tentera vid nästa tillfälle.

Carl Lind, utredare på Diskrimineringsombudsmannen, DO, håller med om att fallet är komplext men menar att en enskild student inte kan åberopa de "aktiva åtgärderna" för att få enskild behandling.

– Det blir upp lärosätet att fortlöpande undersöka, analysera, åtgärda och följa upp risker för diskriminering och repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter. Och då gäller det att man tillsammans med till exempel studentkåren hjälps åt att hitta och påtala dessa risker.

Och även om Carl Lind inte kan uttala sig om Gabriellas situation tycker han att det finns grund för en DO-anmälan gällande könsdiskriminering.

– Det låter definitivt som någonting man skulle kunna anmäla till DO. Sen krävs det en utredning för att vi ska kunna uttala oss om huruvida det har varit fråga om diskriminering. Alla anmälningar leder dock inte till att DO inleder en tillsynsutredning.

FOTO: Felix Lidéri

“Det låter definitivt som någonting man skulle kunna anmäla till DO. Sen krävs det en utredning för att vi ska kunna uttala oss om huruvida det har varit fråga om diskriminering.”

– Carl Lind, utredare på Diskrimineringsombudsmannen, DO

Anna Svanström, studentombud vid Stockholms universitets studentkår, SUS, är besviken på hur Stockholms universitet har hanterat Gabriellas fall och menar att man frångår både diskrimineringslagen och lokala policys för likabehandling. Att institutionen givit olika förklaringar till sitt agerande beroende på vem som frågar gör inte saken bättre enligt studentombudet. Först uppgav institutionen inte kan hjälpa Gabriella på grund av det saknas resurser, senare skyller de på att det inte skulle gå att genomföra salstentan på ett rättssäkert sätt.

Enligt en undersökning gjord av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har var femte student föräldraansvar. Detta samtidigt som dessa i regel genomför sina studier i en högre takt än andra studenter. Det finns därför både juridiska krav och ekonomiska incitament för universitet att stötta genomströmningen för denna grupp.

FOTO: Felix Lidéri

“Idag är den största andelen studenter kvinnor, de har ansvar för barn som behöver ammas. Och examinationsformen salstentamen om fem timmar kommer missgynna dessa kvinnor, på ett sätt som män med barn inte drabbas av.”

– Anna Svanström, studentombud vid Stockholms universitets studentkår, SUS

– Det får kosta pengar att genomföra insatser som medför att enskilda studenter inte diskrimineras och att genomföra aktiva åtgärder för gruppen studenter med barn, säger Anna Svanström.

Anna Svanström menar också, likt DO, att Gabriellas situation kan vara könsdiskriminerande och att den borde utredas av både SU och DO. Framförallt om universitetet vill kunna vara en plats för alla. 

– Stockholms universitet behöver fråga sig  vilka studenter de vill ha. Idag är den största andelen studenter kvinnor, de har ansvar för barn som behöver ammas. Och examinationsformen salstentamen om fem timmar kommer missgynna dessa kvinnor, på ett sätt som män med barn inte drabbas av.

Uppdatering: I april ändrade SU sina riktlinjer vid examination. Läs mer om ändringarna här: