Vad betyder januariavtalet för studenter och för kårpolitiken på SU?

FOTO: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Efter 131 dagar har Sverige äntligen fått en statsminister. Efter det så kallade januariavtalet mellan S, C, Mp och L kunde idag riksdagen tolerera att Stefan Löfven släpptes fram som statsminister i ett blocköverskridande samarbete. Vad betyder det för studenter? Och vad tycker kårpartierna om januariavtalet?

Det var med siffrorna 115 för, 153 mot och 77 som avstod omröstningen som riksdagen idag släppte fram nygamla statsministern Stefan Löfven efter en rekordlång tid med övergångsregering och vad som till synes var ett omöjligt parlamentariskt läge. Grunden för den nya regereringens arbete är ett blocköverskridande samarbete på 73 punkter och ett medföljande missförtroendehot från Vänsterpartiet.

Så vad tycker partierna som styr Stockholms universitets studentkår (SUS) om januariavtalet och vilka konsekvenser tror de att det nya samarbetet kommer få för studenter?

FOTO: Privat

Anton Jägare,
S-studenter

1. Vad tycker ni i partiet om avtalet? Är ni nöjda, besvikna?

– Vi i S-studenter vid Stockholms universitet är först och främst glada att Sverige äntligen ser ut att få en ordentlig regering igen. Det många samhällsproblem att ta tag i, många beslut som behöver fattas, inte minst som rör universiteten och studenternas situation.

– Vår verksamhet är koncentrerad på Stockholms universitets studentkår, inte rikspolitiken, och vi har inte antagit någon officiell synpunkt på överenskommelsen. Självklart är många medlemmar besvikna på vissa delar. Samtidigt har många förståelse för att partiet har haft att laga mun efter läge, d.v.s. förhålla sig till att valresultatet blev som det blev, och att inga mer aptitliga alternativ erbjöds. Att ta ansvar i en svår situation innebär inte alltid kortsiktig popularitet, men det är nödvändigt att vara beredd därtill om man aspirerar på makt. Och regeringen har potential att ge många goda resultat - mycket av det i överenskommelsen, sådant som kanske inte fokuserats så mycket på i diskussionen, är positivt och viktigt.

2. Kommer regeringssamarbetet påverka kårpolitiken? Kommer vi i framtiden få se några nya samarbeten på kårnivå?

– Vad gäller konsekvenserna för kårpolitiken så är vi i S-studenter sedan tidigare öppna för samarbete med samtliga kårpartier, och eftersträvar generellt bred enighet i fullmäktige och styrelse.

– Vilka efterverkningar händelserna på riksnivå kan få på lokal nivå vad gäller den nu uppenbart djupt splittrade borgerligheten är svårare att säga, och kanske inte upp till oss att svara på heller. Vi vet att vad gäller synen på högre utbildning, breddad rekrytering och jämställdhet så står många medlemmar i Centern och Liberalerna ofta närmare oss än vad de gör många som nu hörs högt inifrån M och MUF. Och vad gäller synen på Sverigedemokraterna, och allt de representerar...

– På kort sikt ser vi inga omedelbara förändringar. Samarbetet mellan S-studenter och Studentpartiet står kvar, är stabilt och har gett goda resultat för kårens medlemmar.

3. Vad för konkreta konsekvenser kommer avtalet få för studenter?

– På kort sikt innehåller överenskommelsen inte mycket som kommer att märkas för de flesta studenter. De förbättringar som regeringen har genomfört under förra mandatperioden, såsom höjningen av studiebidraget med 300 kr, kommer med all sannolikhet att ligga kvar.

– Det viktigaste beskedet på området i överenskommelsen är att utbyggnaden av högskolan ska fortsätta. Det är nödvändigt, givet den kraftiga befolkningsökningen, bara för att bibehålla samma utbildningsgrad i befolkningen, och avgörande för att bryta den sociala snedrekryteringen till högskolan. Vi välkomnar även att möjligheterna att studera senare i livet ska utökas, bl.a. genom mer generösa villkor i studiemedelssystemet.

– Vi är något skeptiska till de aviserade ändringarna av lärarutbildningen. En del är bra i sig, men kräver också att mer resurser tillskjuts om det ska kunna genomföras på ett bra sätt.

– Många avgörande frågor för studenterna berörs inte eller endast översiktligt i överenskommelsen, och återstår därmed att hanteras av riksdag och regering. Vi tänker på t ex studenters bostadssituation, frågan om nytt styr- och resurssystem inom högre utbildning samt frågan om studenters förhöjda utsatthet för psykisk ohälsa. I dessa frågor, och fler, kommer studentkåren fortsatt behöva driva på för att politiken ska uppmärksamma studentperspektivet.

4. Är blockpolitiken död?

(
Inget svar, reds. anm.)

FOTO: Privat

Adam Snygg, Studentpartiet

1. Vad tycker ni i partiet om avtalet? Är ni nöjda, besvikna?

– Som ett lokalt kårparti är vi mycket medvetna om att detta rör frågor som inte går att påverka via ett kårval - snarare, som vi har sett, via engagemang i riksdagsvalet. Vi fokuserar på de frågor som vi faktiskt kan påverka och göra bättre för studenter vid Stockholms universitet, snarare än att som parti ha alltför starka åsikter om vad regeringen gör. Vi fokuserar på att ha åsikter när det gäller saker som specifikt påverkar kåren eller studenter.

2. Kommer regeringssamarbetet påverka kårpolitiken? Kommer vi i framtiden få se några nya samarbeten på kårnivå?

– I det stora hela misstänker vi att kårpolitken på SU inte kommer påverkas enormt. Vissa frågor står kvar - kommer Allians för Kåren påverkas av att alliansen splittras exempelvis? Nationellt kommer det nog främst påverka det arbete som Sveriges förenade studentkårer (SFS) och Stockholms studentkårers centralorganisations (SSCO) gör för att påverka politiken positivt för studenter. Hur det spelar ut sig går inte att säga i dagsläget dock.

– Vad gäller nya och gamla samarbeten i kårfullmäktige samt kårstyrelsen är det talande att kåren fungerar mycket smidigare än riksdagen ur perspektivet att vi inte har samma regeringskäbbel, mycket på grund av att Studentpartiet finns i kåren. Vi är en brygga mellan partier, skapar samförståndslösningar och ser till att vi har en studentkår för alla, inte bara de som röstat för en viss ideologisk inriktning. I riksdagen kan det finnas ett värde att de flesta beslut har en ideologisk färg, men den massiva majoriteten beslut i studentkåren är politiskt ofärgade och bygger på vad som är bäst för studenterna i längden.

3. Vad för konkreta konsekvenser kommer avtalet få för studenter?

– Vi är som sagt ett lokalt kårparti och fokuserar på kårens arbete och studenters behov, men det går ibland tydligt att se att studenter kommer i kläm vilket vi såklart alltid kommer vara kritiska till. Likaså uppmärksammar vi förstås reformer som helt uppenbart är positiva eller negativa för studentpopulationen som helhet. Marknadshyror kan vara värt att hålla ett öga på exempelvis då det kan innebära höjda hyror för studenter, en grupp som redan nu ofta har små marginaler när det gäller levnadskostnader.

4. Är blockpolitiken död?

(
Inget svar, reds. anm.)

FOTO: Privat

Olga Anikina, Allians för Kåren

1. Vad tycker ni i partiet om avtalet? Är ni nöjda, besvikna?

– Allians för Kåren är ett kårparti bestående av olika borgerliga och liberala studentförbund. Vissa av oss är nöjda med överenskommelsen medan andra inte är det. Det viktigaste är att vi skiljer på kårpolitik och partipolitik.

2. Kommer regeringssamarbetet påverka kårpolitiken? Kommer vi i framtiden få se några nya samarbeten på kårnivå?

– Vi har ett starkt kårsamarbete mellan Moderata Studenter (MST), Centerstudenter (CS) och Liberala studenter (LS). Vi delar gemensamma värderingar och för en liknande studentpolitik inom våra egna studentorganisationer som alltid haft goda samarbeten. Som vi nämnde i det tidigare svaret skiljer vi på kårpolitik och partipolitik. Svaret på blir således nej på bägge frågorna.

3. Vad för konkreta konsekvenser kommer avtalet få för studenter?

– Avtalet, som det är formulerat nu, kommer att innebära en större flexibilitet på bostadsmarknaden vilket är positivt för gruppen studenter som stått utanför bostadsmarknaden under en längre tid. De föreslagna reformerna kommer även att underlätta för oss studenter att komma ut på arbetsmarknaden efter avslutade studier. Dock saknar vi studentfrågan i avtalet som en egen punkt, speciellt högreutbildningen. Kommer det bli en liberalisering av högskolan? Kommer fribeloppet avskaffas? Kommer det minska antalet universitet och högskolor med fortsatt sammanslagning av lärosäten som under alliansregeringen?

4. Är blockpolitiken död?

– Det är svårt att besvara denna fråga som ett kårparti. Alliansen på SU lever, som den även gör i många kommuner och landsting.

FOTO: Privat

Carl Tjernell, Vänsterns Studentförbund

1. Vad tycker ni i partiet om avtalet? Är ni nöjda, besvikna?

– VSF Stockholm ställer sig inte på något sätt bakom det avtalet som slöts mellan S, C, L och MP. Det är en nyliberal politik som slår mot de utsatta i samhället samtidigt som den gör de redan rika rikare. Det är inte en samhällsutveckling vi vill se.

2. Kommer regeringssamarbetet påverka kårpolitiken? Kommer vi i framtiden få se några nya samarbeten på kårnivå?

– Det är upp till de övriga partierna att avgöra, VSF har varit tydliga med att vi inte samarbetar med Studentpartiet eller borgarna och det är en inställning vi fortsätter att ha.

3. Vad för konkreta konsekvenser kommer avtalet få för studenter?

– Avtalet rör inte studenter eller högre utbildning specifikt, men vi tror bland annat att möjligheten att få bostad kommer att försvåras ytterligare i och med den planerade fria hyressättningen.

4. Är blockpolitiken död?

– Nej, vi tror inte den är död. Dock kommer nog utvecklingen bli att vi får en vänsteropposition, ett mitten-högerblock och ett konservativt block. Blockpolitiken kommer nog finnas kvar, bara i nya sammansättningar.

Felix Lidéri