Många diskussioner under terminens andra fullmäktige

Terminens Dechargefullmäktige 29 november blev en lång kväll. Under kvällen avhandlades 5 motioner vilket banade vägen för ett antal diskussioner och meningsskiljaktigheter.

Inledningsvis röstade man igenom ansvarsfrihet för fjolårets kårstyrelses och valnämnd. Därefter la Studentpartiets Adam Snygg och Martina Smith fram en interpellation om att ge en jämlik ersättning för studenter med representationsuppdrag inom universitetet. Denna ersättning föreslogs vara en enhetlig ekonomisk ersättning, högskolepoäng eller förtur till utbytesstudier. Kårstyrelsen ställde sig positiva till en enhetlig arvodering men var skeptiska till att det skulle ges högskolepoäng eller förtur till utbytesstudier. AFK:s interpellation gällande statistik om #studietids läsarantal och spridning besvarades av Kårstyrelsen.

Efter interpellationen lades fem motioner fram och flera kom att röstas igenom. VSF:s motion om att SUS skall anordna minst ett pass i feministiskt självförsvar varje termin, med start vårterminen 2019 var ett sådant exempel. Fullmäktige röstade även igenom Studentpartiets motion om att kårstyrelsen skulle jobba med att utreda och ta fram en form av hedersbetygelse, för studentkårens medarbetare och engagerade studenter. Andra förslag som röstades igenom var att valordningen skulle revideras, att SUS skall verka för att alla kurser vid Stockholms universitet ska ha angiven andel lärarledd tid och verka för ökad tidsangivelse och insamling av data kring lärarledd tid. Det togs också ett beslut om att studentkåren skall verka för att Stockholms universitet skall satsa på studenthälsan.

Under kvällen diskuterade även kåren om huruvida de skulle stå bakom en debattartikel i DN som släpptes idag, måndag. I artikeln ställer studenter och initiativtagare till det svenska Studentmanifestet krav på att företag skall göra mer för klimatet. Kåren ställer sig bakom till sakfrågan debattartikeln behandlar och ämnar skriva under manifestet.

Innan mötet avslutades röstades även Anton Jägare, S-studenter, fram som vice valnämndsordförande. Det togs även ett beslut om att kårvalet 2019 skall hållas mellan 23 april och tredje maj.

Martin Nilsson