Guide till #studietid

 
FOTO: Felix Lidéri

Innehåll

• Välkommen till redaktionen!
• Ramverket för vårt varumärke
• Vår vision
• Vårt syfte
• Vår värdegrund
• Redaktionell policy
• Innehålls- och kanalstrategi
• Visuell identitet
• Kom ihåg!

FOTO: Felix Lidéri

Välkommen till redaktionen!

Guide till #studietid — en verktygslåda för redaktionell utveckling och produktion på Stockholms universitets studentkår beskriver och förklarar utgångspunkterna för redaktionell utveckling och produktion på Stockholms universitets studentkår (SUS). Tillsammans med vår redaktionella policy, antagen 22/2 2018 av ett enhälligt kårfullmäktige, utgör den grunden för redaktionell utveckling och produktion på SUS.

Här beskrivs ramverket för vårt varumärke. Vår vision, vårt syfte, vår värdegrund och vad vi erbjuder. Här sammanfattas huvudpunkterna i vår redaktionella policy och tankarna bakom den, samt de insikter som lett fram till vår innehålls- och kanalstrategi. Här finns också grunderna till vår visuella identitet, hur vi uttrycker vilka vi är i typografi, färger och formspråk.

Tillsammans, genom att använda den här verktygslådan och omsätta vår värdegrund i praktiken, bygger vi vårt varumärke och gör skillnad, på riktigt.

Välkommen till redaktionen!

 
FOTO: Felix Lidéri

Ramverket för vårt varumärke

Vår vision
Vi är en betydelsefull och utvecklande kraft i en samtid där studerandes inflytande, medverkan och gemenskap skapar en studietid i världsklass.

Vårt syfte
Att göra studentjournalistik i världsklass.

Vår värdegrund
Vi är där studenter är.
Vi är trovärdiga. Vi är relevanta. Vi är tillgängliga.

Vad vi erbjuder
Begriplighet — Du har koll och förstår samband och händelser i världen och vardagen.
Delaktighet — Du är en betydelsefull del av ett större sammanhang.
Resurser — Du har tillgång till det du behöver för att påverka din situation.
Utveckling — Du undersöker och utvecklar nya förmågor, ny kunskap och nya insikter.

FOTO: Felix Lidéri

Vår vision

Vi är en betydelsefull och utvecklande kraft i en samtid där studerandes inflytande, medverkan och gemenskap skapar en studietid i världsklass.

Vår vision för #studietid är en beskrivande bild som visar på vilket sätt vi vill att redaktionell utveckling och produktion påverkar världen och har betydelse för oss själva och andra.
Den är inte ett mål eller ett resultat — den är något vi strävar efter för #studietid och för studenter.

Vår vision grundar sig i vår övertygelse om att studerandes inflytande, medverkan och gemenskap skapar en studietid i världsklass, och att studentjournalistik i världsklass är en förutsättning för att studenter ska kunna vara aktiva medskapare i alla delar av sin studietid.

FOTO: Felix Lidéri

Vårt syfte

Redaktionell utveckling och produktion inom SUS bygger på idén att studentjournalistik i världsklass är en förutsättning för att studenter ska kunna vara aktiva medskapare i alla delar av sin studietid.

Vi finns till för att göra studentjournalistik i världsklass.

Göra
Vi är proaktiva och undersöker, utvecklar och bygger. Vi är producenter och medskapare.

Studentjournalistik
Vi ger studenter trovärdig, relevant och tillgänglig bevakning av den vardag och den värld de befinner sig i.

Världsklass
Vi delar vår uppfattning om vad som är kvalitet med de främsta inom journalistik, design och digital utveckling och vi strävar efter samarbeten och genomslag på internationell nivå.

FOTO: Felix Lidéri

Vår värdegrund

Vi uttrycker vilka vi är och hur vi jobbar genom vår värdegrund. De är genom den vi slår fast de grundläggande principerna för hur redaktionell utveckling och produktion bedrivs och levandegör vårt varumärke.

Vi är där studenter är
Vi finns i studenters fysiska miljöer/digitala flöden, tar deras funderingar på allvar och följer det akademiska årets emotionella stämningslägen.

Vi är trovärdiga
Vi arbetar professionellt och studentdrivet utifrån vår redaktionella policy. Där definieras SUS ägarskap, vår fria och självständiga roll, och att ständig utveckling är en del av vårt uppdrag.

Vi är relevanta
Vi utvecklar och implementerar inkluderande redaktionella processer för att undersöka studenters drivkrafter och hur vi bäst kan bevaka studenters villkor, möjligheter och utmaningar.

Vi är tillgängliga
Vi utgår från studenters behov, kvalitetskrav och medievanor när vi utvecklar och producerar redaktionella format och element.

FOTO: Felix Lidéri

Redaktionell policy

Vi arbetar professionellt och studentdrivet utifrån vår redaktionella policy, enhälligt antagen av kårfullmäktige 2018-02-22. Den består av tre huvudrubriker med att antal förtydligande punkter och definierar vad redaktionell utveckling och produktion på SUS innebär i praktiken.

1. Redaktionell utveckling och produktion är en del av Stockholms universitets studentkårs verksamhet.

I korthet innebär detta:
Den redaktionella verksamheten bedrivs utifrån kårens vision. Budget antas av fullmäktige varje år och verksamhetsplanering sker i enlighet med kårens fastställda rutiner för detta. Redaktionell utveckling och produktion är en del av kårens kommunikationsarbete och en chefredaktör är anställd av kåren och placerad vid kansliet med verksamhetschefen som närmsta chef.

Tankarna bakom:
Tydlig koppling till SUS vision och en tydlig beskrivning av platsen i organisationsstrukturen/roll i verksamhetsplanering skapar goda förutsättningar för långsiktighet och leveranssäkerhet för redaktionell utveckling och produktion. För en process som innehåller så många rörliga delar är grundstabilitet och ett tydligt ägarskap en mycket viktig framgångsfaktor.

2. Redaktionell utveckling och produktion inom Stockholms universitets studentkår bedrivs med tryckfrihetsförordningen
som grund och i enlighet med mediebranschens etiska regler;
Spelregler för press, radio och TV.

I korthet innebär detta:
Vi arbetar inom det ramverk av lagar och riktlinjer som definierar journalistisk praktik i Sverige. Verksamheten är politiskt och religiöst obunden och präglas av professionalism, saklighet och en strävan mot objektivitet. Chefredaktören är ansvarig utgivare för all redaktionell produktion och redaktionell utveckling och produktion garanteras en fri och självständig ställning inom SUS.

Tankarna bakom:
Vi tror på journalistik som ett viktigt och kraftfullt verktyg för att göra världen och vardagen begriplig. Vi har koll på journalistisk praktik och fuskar inte. Trovärdig, relevant och tillgänglig studentjournalistik i världsklass är en förutsättning för att studenter ska kunna vara aktiva medskapare i alla delar av sin studietid.

3. Redaktionell utveckling och produktion skapar mervärde för kårens medlemmar och studenter vid Stockholms universitet genom att vara studentdriven och professionellt genomförd både till form och innehåll.

I korthet innebär detta:
Det redaktionella uppdraget definieras utifrån studenters möjlighet att vara aktiva medskapare i alla delar av sin studietid. Inkluderande redaktionella processer säkerställer hög relevans och det ingår i det redaktionella uppdraget att säkerställa utveckling av innehållsdriven redaktionell verksamhet.

Tankarna bakom:
Det enda vi med säkerhet vet om medielandskapet är att det är i ständig förändring. Det är redaktionens ansvar att hålla koll och utveckla alla delar av den redaktionella verksamheten löpande, genom att utveckla och implementera inkluderande och värdeskapande processer med relevanta aktörer.


FOTO: Felix Lidéri

Innehålls- och kanalstrategi

Ett viktig verktyg för redaktionell utveckling och produktion på SUS är vår innehålls- och kanalstrategi. Den beskriver vilka ämnen vi bevakar, vilka kanaler vi använder och vilka insikter och strategiska val som ligger till grund för hur vi utvecklar och publicerar innehåll.

Utgångspunkten är: Vi är där studenter är.

Vi är där studenter är
Vi finns i studenters fysiska miljöer/digitala flöden och speglar var de befinner sig mentalt och emotionellt.

– Fysiska miljöer
Vi använder campus och andra platser där studenter är som produktions- och sändningsarenor.

– Digitala flöden
Vi ingår i grupper och flöden där studenter är, och arbetar aktivt med organisk spridning.

– Mentalt
Vi undersöker studenters drivkrafter och tar deras utmaningar och möjligheter på allvar.

– Emotionellt
Vi följer det akademiska årets emotionella skiftningar och förstår att känslor bygger upplevelser.

Vår innehålls- och kanalstrategi bygger på svar från vår fokusgruppsundersökning, vår målgruppsanalys och workshops vi genomfört med studenter på Stockholms universitet.

Strategin utvecklas löpande i takt med att vi utvecklar och implementerar fler inkluderande redaktionella processer och verktyg för dialog, och detta är startpunkten.

FOTO: Felix Lidéri

Fem huvudteman och två löpande ämnen

Vår innehållsstrategi bygger på fem huvudteman. Vi bevakar dem löpande över det akademiska året, men lägger särskilt fokus på varje område under vissa perioder. Vi har också identifierat två ämnen som vi alltid bevakar, ekonomi och hälsa/mående, eftersom de alltid är aktuella för studenter.

För att undersöka studenters motivation och drivkrafter i vår fokusgruppsundersökning ställde vi frågan: Varför studerar du?

Vi angav nio alternativa svar med möjlighet att ange flera alternativ, samt möjligheten att ange ett fritextsvar.

I topp tre hamnade:
1. För att jobba inom ett specifikt område (55%)
2. Studerar för att det är roligt (42%)
3. För att kunna skapa förändring (27%)

Med utgångspunkt i dessa svar, övriga insikter från fokusgruppsundersökningen, målgruppsanalys och workshops har vi valt ut fem huvudteman och två löpande ämnen som bas för vår innehållsstrategi.

1. Yrkesliv och karriär
2. Studier och forskning
3. Samhälle och utveckling
4. Campus och STHLM
5. Kultur och känslor
------------
Ekonomi
Hälsa/mående

Redaktionell produktion följer det akademiska årets stämningar

• Vid höstens terminsstart, när många är nya och funderar på praktiska saker, lägger vi tonvikten på närmiljö och lokalsamhälle, under vinjetten Campus och STHLM.


• När man blivit varm i kläderna och kommit igång med studierna djupdyker vi i frågor som rör spetsforskning och lärande under vinjetten Studier och forskning.


• Framåt jul och nyår är det extra fokus på festligheter, relationer och familj/samlevnad, under vinjetten Kultur och känslor.


• När vårterminen drar igång tar vi vara på det nya årets energi-kick med fokus på medskapande samhällsutveckling och engagemang, under vinjetten Samhälle och utveckling.


• Mot slutet av läsåret är det dags att fundera på vad som händer efter studierna, och vi bevakar studenternas utmaningar och möjligheter i det framtida yrkeslivet under vinjetten Yrkesliv och karriär.

En del av ett medielandskap i förändring

Vår kanalstrategi bygger på att vi har en egen webbsida som publiceringsplattform, och från den skickar vi ut material till våra utvalda digitala kanaler. På så sätt säkrar vi de nödvändiga juridiska och tekniska delarna av vår produktion, samtidigt som vi är en del i ett digitalt medielandskap i ständig förändring.

www.studietid.se — vår publiceringsplattform
• Allt vårt material publiceras på vår webbsida.
• Webbsidan är en juridisk och teknisk nödvändighet. Här äger vi ansvarigt utgivarskap och copyright, samt säkrar tillgång till, och lagring av, allt vi publicerar där.
• Webbsidan är synlig och tillgänglig för alla, men den är inte en kanal som vi har behov av att marknadsföra eller t ex sökordsoptimera i någon större omfattning.

Facebook — vår största kanal i sociala medier
• Vår huvudsakliga kanal i sociala medier är Facebook, som används av 92% av studenterna i vår fokusgrupp.
• Vi har en facebook-grupp där vi publicerar explainers, filmer, samt puffar för innehåll.
• Vi arbetar systematiskt med betald spridning (digital distribution).
• Inkluderande processer ger oss access till grupper och flöden där studenter är (organisk spridning).

Instagram — våra profiler
• Vår näst största kanal i sociala medier, används av 69% av studenterna i vår fokusgrupp.
• Här bygger vi storys, nätverk och profiler.

Epost — våra prenumeranter
• Vi erbjuder nyhetsbrev med regebundna uppdateringar inom ett visst ämne eller med en viss frekvens.

FOTO: Felix Lidéri

Visuell identitet

Vi skapar en tydlig avsändaridentitet och hög igenkänning med hjälp av vår visuella identitet. Här presenteras grunden till den.

Den består av en logotyp, ett antal grafiska element, en accentfärg och typsnitt som används genomgående på studietid.se och i andra kanaler (i den mån vi kan påverka det).

Vår logotyp hittar du högst upp till vänster på alla sidor.

De grafiska elementen är t ex knappar, färgplattor och ikoner som förekommer i accentfärgen lila (hsl: 268, 98%, 49%). De typsnitt vi använder är: Roboto (Header 1, Header 2 och Header 3), samt Nudista Web (metadata, mm).

Grader, spacing mm har ställts in utifrån våra preferenser i publiceringsverktyget för studietid.se. Utifrån denna bas vidareutvecklar vi tillsammans hållbara varianter för i första hand rörlig grafik (After Effects).

FOTO: Felix Lidéri

Kom ihåg!

1. Att utveckla är att undersöka det som vi bryr oss om, genom att ställa frågor:

Till exempel:
• Hur fungerar det här?
• Varför är det på det här viset?
• Vem är det här viktigt för?
• Hur menar du då?
• Vad händer om vi gör så här?

2. Att producera är att paketera och leverera,
genom att ställa, delvis, andra frågor:

Till exempel:
• Vad är kärnan i min story?
• Vem behöver jag kontakta för att kolla om den håller?
• Hur kan jag bäst kommunicera vad jag har tagit reda på?
• Hur menar du då?
• Vad händer om vi gör så här?

Välkommen till redaktionen!