Verksamhetsårets första kårfullmäktige fullbordat

Stockholms universitets studentkårs (SUS) höstfullmäktige för verksamhetsåret 19/20 är klart. Efter verksamhetsrapporter, fyllnadsval och mindre meningskiljaktigheter kunde mötet avslutas efter drygt två timmar.

FOTO: Felix Lidéri

Höstfullmäktige för verksamhetsåret 2019/2020 öppnades av talman Anton Jägare. Mötesformalia, som bland annat inkluderande kontroll av medlemskap i SUS hos ledamöter samt justering av röstlängd, avhandlades under något utdragna former.

Därefter presenterades verksamhetsplanen, den operativa planen och de prioriterade påverkansfrågorna för verksamhetsåret 19/20 av SUS ordf. Martina Cederlid och vice ordf. Sofia Holmdahl.

Som brygga till punkten gällande bolagsrapporten meddelades att över 400 personer besökt kårens nya café under årets första kårfrulle. SUS sålde under vårterminen 2019 sitt bolag Högskolerestauranger och driver nu caféet i Studenthuset i egen regi. Campusbutiken visade negativa resultat över år 18/19 medan AB Frescatihallen gick plus.

Efter viss debatt röstades Dustin Zojaji fram som valnämndsordföraden. Allians för Kåren yrkade för bordläggning av beslutet med argumenten att det skulle bli för "sossetungt" i välnämnden och brist på kommunikation gällande kandidaterna.

Douglas Ahlberg (AfK) ersätter Jasmin Jaziri Nouri som ordinarie i Kårstyrelsen. Nikita Zabzine (AfK) ersätter då Douglas Ahlberg som suppleant.

Elis Wibacke (VSF) presenterade sin interpellation gällande en årlig rysslandsresa som SUS anordnar. Han menade bland annat att SUS inte borde marknadsföra och resa till länder som är odemokratiska.

Kårstyrelsen tackade för interpellationen och svarade med att en samarbets- och sponsorpolicy ska tas fram där frågan kommer diskuteras.

Därefter avslogs en motion från VSF och Fi med förslaget att utbildning i alla nationella minoritetsspråk bör införas på SU, med motiveringen att “kårstyrelsen till kårfullmäktige ska författa en proposition avseende en revision av SUS åsiktdokument i syfte att inkludera ett ställningstagande i frågan om införandet av språkutbildning i samtliga minoritetsspråk vid Stockholms universitet.”

Också en VSF-motion om att kårstyrelsen bör ha ett udda antal ledamöter avslogs och en motion från AfK angående lättillgänglig litteratur ansågs hanterad då detta redan ingår i en påverkansfråga.

Två motioner från AfK, en gällande att synliggöra väktarnas arbete och en om som lyfte fram att SUS ska arbeta för att Stockholms universitet tillämpar den nya lagen om rökförbud utanför universitetets lokaler, bifölls med mindre korrigeringar.

Se hela höstfullmäktige i sin helhet i klippet nedan.

Felix Lidéri